Vuorovaikutus

Vuorovaikutus

15.7.-16.8.2024

Pirkanpohjan taidekeskus ǀ Pirkanpohja Art Centre

Mitä sinulle tulee mieleen, kun mietit vuorovaikutusta taiteessa? Mikä on kuvan ja katsojan välinen suhde. Miten taideteos ohjailee katsetta. Mitä keinoja taiteilija voi käyttää vakuuttaakseen katsojan ja millaisia vaikutelmia teos saa aikaan. Miten tekijä ilmaisee oman läsnäolonsa
teoksessaan ja miten hän erottaa teoksen todellisuudesta.

Arkemme jäsentyy havaintojen ja erilaisten aistimusten kautta. Olemme tottuneet luottamaan aisteihimme. Kokemuksemme vaikuttaa siihen, miten havaitsemme asioita. Havainto rakentuu tiedostettujen kulttuuristen koodien sekä tiedostamattomien prosessien varaan. Katsojan asema aktiivisena merkitysten tuottajana korostuu.

Katsoessamme taideteosta tilassa, siihen vaikuttavat useat erilaiset tekijät omasta vireystasosta ja mielialoista aina ympärillä oleviin ihmisiin, muihin teoksiin ja koko tilaan valaistuksineen ja äänineen. Kullakin meistä on jonkinlainen odotushorisontti, johon katsominen peilautuu. Kuva
ohjaa katsettamme. Taiteilija voi erilaisin keinoin kiinnittää katsojan huomion tärkeänä pitämäänsä asiaan.

Interaktiivisessa taiteessa oletetaan, että katsoja ei ole enää passiivisessa roolissa, vaan hän osallistuu jollakin tapaa taideteoksen tuottamiseen. Vuorovaikutteisessa taiteessa kokemus on samanaikaisesti yhteisöllistä ja yksilöllistä. Toivottavaa onkin, että katsojalle syntyisi halu kokea
teos omakohtaisesti, heittäytyä vuorovaikutukseen teoksen kanssa ja päästä perille sen maailmasta. Tärkeää on antaa katsojalle mahdollisuus teoksen havaitsemiseen ja kokemiseen, sekä riittävästi aikaa taideteoksen pohdiskelulle.

Taideteos jätetään näyttelyssä tarkoituksella tietyssä määrin avoimeksi, jotta katsojan ja taiteilijan välinen vuorovaikutus voi tapahtua spontaanisti. Vuorovaikutteinen taide kutsuu yleisön osallistumaan eräänlaiseen ”kirjoittamattomaan näytelmään” toteuttamaan puuttuva palanen
ennalta suunniteltuun asiayhteyteen. Teokset voivat toimia välittäjinä yleisön ja taiteilijan välillä käyden dialogia, joka syntyy jatkuvasti uudelleen.

Kuratoidussa näyttelykokonaisuudessa esittäytyvät Seinäjoen Taiteilijaseuran taiteilijat ajankohtaisesti teemaa pohtien. Näyttely järjestetään yhteistyössä Ähtärin kaupungin ja Pirkanpohjan säätiön kanssa. Pirkanpohjan taidekeskus on Ähtärissä sijaitseva taidemuseo, jonka kuvanveistäjä Eero Hiironen on perustanut vuonna 1974.